Perhetyön palvelut

Startti Lastensuojelupalvelut Oy tarjoaa perhetyötä sosiaali- ja terveydenhuollon erityis- ja peruspalveluihin sijoittuvana:

Käytännössä Startin perhetyö on asiakaslähtöisesti ja tapauskohtaisesti räätälöityä suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä, joka voi koostua esimerkiksi kasvatus- ja neuvontatyön, terapeuttisten keskusteluiden sekä käytännön asioiden ohjaamisen yhdistelmästä. Työmme on selkeästi erotettavissa perhepalvelusta, perheavusta ja kodinhoitotyöstä. Perhetyömme on tietoista muutostyötä yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa.

Toimintamme perustuu joustavaan työskentelymalliin, jota sovelletaan perhekohtaisten tavoitteiden mukaan oikea-aikaisesti ja oikein mitoitetusti joko ehkäisevänä, korjaavana tai intensiivisenä perhetyönä. Oikein kohdennetulla ja tiiviillä palveluperiaatteella on mahdollista vaikuttaa myös yhtäaikaisesti ehkäisevällä, ylläpitävällä sekä korjaavalla tasolla.

Korostamme seuraavia periaatteita: osallistumisoikeus, arvostava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen sekä erilaisuuden tunnustaminen. Työmme taustateorioina vaikuttavat niin kasvatustieteen, sosiaalityön, sosiologian kuin sosiaalipsykologiankin näkökulmat.

Tehostettu Perhetyö

Tarjoamme tehostettua perhetyötä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tehostettu perhetyö toteutetaan pitkäkestoisena ja intensiivisenä psykososiaaliseen ja arjen tukeen perustuvana työskentelyjaksona, jonka tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista tukea perheelle. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sen tarkoituksena on tukea perheen hyvinvointia. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen ja sen jäsenten voimavaroja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita arjen haastavissa tilanteissa.

Tehostettua perhetyötä toteutetaan perheen omissa toimintaympäristöissä. Työskentely voi
koskea koko perhettä tai sitä voidaan suunnata koskemaan erityisesti tiettyjä
perheenjäseniä. Perhetyötä toteuttaa työpari tai -ryhmä perheen yksilöllinen
tilanne huomioiden. Työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti
sisältäen yhteistyötä perheen verkoston kanssa.

Perheohjaus

Tarjoamme perheohjausta sosiaalihuoltolain mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmista, jossa perheen hyvinvoinnin tukeminen perustuu sosiaaliohjaukseen. Perheohjaus on ennaltaehkäisevää jalyhytkestoista palvelua. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen ja sen jäsenten voimavaroja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä löytää yhdessä perheen kanssa uusia toimintamalleja arjen ongelmakohtiin. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä perheen verkoston kanssa. Olemme profiloituneet erityisesti maahanmuuttajatyöhön. Suomalaisen lastensuojelu- ja perhetyön edelläkävijänä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tapauskohtaisesti räätälöityjä tukipalveluita yhdistettynä kulttuuritulkkaukseen asiakkaiden omalla äidinkielellä.

Perhearviointi

Tarjoamme perhearviointia sosiaalihuoltolain mukaisena tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhearviointi on lyhytkestoinen ja intensiivinen työskentelyjakso yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn aikana arvioidaan perheen arkea kokonaisvaltaisesti, vanhemmuutta ja tuen tarvetta. Perhearviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi silloin, kun on syntynyt huolta lapsen ja perheen tilanteesta, mutta tarkoituksenmukaisen tuen suunnittelemiseksi tarvitaan lisää tietoa. Arviointijakso soveltuu myös tilanteisiin, kun työskentely perheen kanssa on jumiutunut. Arviointijakson aikana pyritään lisäämään perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan ja näkemyksiä niistä tekijöistä, joilla ei toivottua tilannetta on mahdollista muuttaa.

Perhearviointi on perheen omissa toimintaympäristöissä toteutettava
palvelukokonaisuus, jossa huomiota kiinnitetään erityisesti lapsen näkökulmaan
ja kokemuksiin perheen arjesta. Työryhmä muodostetaan perheen yksilöllinen
tilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden
mukaisesti. Perhearviointi sisältää tarvittaessa työskentelyä perheen verkoston
kanssa. Arviointityöstä tuotetaan tilaavalle taholle kokonaisnäkemys perheen
tilanteesta ja suositukset siitä, miten työskentelyä perheen kanssa tulisi jatkossa
suunnata.

Vanhemmuuden arviointi

Tarjoamme vanhemmuuden arviointia lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Vanhemmuuden arviointi on intensiivinen ja syvällinen työskentelyjakso, jonka työryhmätoteuttaa yhdessä perheen kanssa. Arviointijakson aikana työstetään perusteltunäkemys siitä, kykenevätkö vanhemmat vastaamaan riittävällä tasolla lapsenyksilöllisiin tarpeisiin siten, että hänen kasvu ja kehitys on turvattu. Vanhemmuudenarviointia saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun on herännyt suurta huoltalapsen tilanteesta ja vanhemmuudesta. Työprosessillisesti arviointitarve saattaa kiinnittyä tilanteisiin, joissa on pohdittu lapsen huostaanottoa tai sijoitetun lapsen kotiuttamista. Arviointijakson aikana pyritään lisäämään vanhempien omaa ymmärrystä tilanteestaan ja näkemyksiä niistä tekijöistä, joilla ei toivottua tilannetta on mahdollista muuttaa.

Vanhemmuuden arviointi on perheen omissa toimintaympäristöissä toteutettava palvelukokonaisuus, jossa työskennellään koko perheen kanssa. Työryhmä muodostetaan aina perheen yksilöllinen tilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Vanhemmuuden arviointi sisältää työskentelyä perheen verkoston kanssa. Arviointityöstä tuotetaan tilaavalle taholle perusteltu näkemys vanhemman
kyvystä vastata riittävällä tasolla lapsen tarpeisiin ja suositukset siitä, miten työskentelyä perheen kanssa tulisi jatkossa suunnata.

Perhekuntoutus kotona

Tarjoamme kotiin vietävää perhekuntoutusta lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhekuntoutus on moniammatillista, intensiivistä ja pitkäkestoista tukeaperheille, joissa on herännyt suurta huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta. Perhekuntoutuksen tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys sekä kasvuolosuhteet, vahvistaa vanhemmuutta ja perheen omia voimavaroja sekä sen jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja tukea perheen arjen toimintoja. Pyrkimyksenä on löytää ja vakiinnuttaa perheen arkeen toimintamalleja, joiden avulla päästään asetettuihin tavoiteisiin.

Perhekuntoutus on perheen omissa toimintaympäristöissä toteutettava palvelukokonaisuus, jossa työskennellään koko perheen kanssa. Työskentely sisältää myös perheenjäsenten
yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Työryhmä muodostetaan perheen yksilöllinen
tilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Perhekuntoutus sisältää työskentelyä perheen verkoston kanssa.

Muut asiantuntijapalvelut:

Työpari ja tuki kunnan lastensuojelun työntekijälle: Työntekijöidemme on mahdollista täydentää kunnan asiakastyötä esimerkiksi tilanteissa, joissa kaivataan uusia näkökulmia pitkittyneisiin asiakuuksiin tai joissa työtilanne on ruuhkautunut. Tarjoamme tueksi seuraavia ammattilaisia: psykologi, perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä. Myös muilla kielillä mahdollista järjestää työpari.

Palvelutarpeen arviointi: Voimme toteuttaa tiiviin arviointityöskentelyn
sosiaalihuoltolain mukaisen kunnan palvelutarpeen arvioinnin osana. Työskentely
voidaan toteuttaa perhearviointina, yksittäisen perheenjäsenen tai asiakkaan
tilanteen arviointina.

Maahanmuuttajille suunnatut perhetyönpalvelut

Perhetyötä teemme myös seuraavilla kielillä: suomi ja selkosuomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, romania, bulgaria, somali, kurdi soranî, dari, farsi, ranska, thai ja arabia.Tarkennettuja esimerkkejä Startin perhetyön sisällöistä:

 • lasten tilanteen ja vanhemmuuden arviointi
 • vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • sosiaalisten verkostojen laajentaminen, syrjäytymisen ehkäisy
 • lapsen tai nuoren identiteetin ja itsetunnon kehittymisen tukeminen
 • vanhemmuuden tukeminen
 • lapsen koulutyön tukeminen
 • kodin arjen ja arkirutiinien hallinnan kehittäminen, arjessa selviytymisen vahvistaminen
 • elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen
 • ryhmä- ja harrastustoiminnan järjestäminen
 • psykososiaaliset tukikeskustelut
 • ammatillinen verkostotyö: sosiaalityöntekijä tai omatyöntekijä, neuvola, päiväkoti, koulu, terveysasema, Kela jne.

Maahanmuuttajille kohdennettuja perhetyön sisältöjä:

 • asioimisen tuki, postien ja lomakkeiden ohjattu läpikäyminen ja täyttäminen
 • päihteidenkäytön ja riippuvuuksien ehkäiseminen
 • erilaisten harrastusten kokeileminen, oman harrastuksen löytäminen
 • rasismiin liittyvien ongelmien läpikäyminen, purkaminen ja ehkäiseminen
 • koulunkäynnin tuki
 • uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutuminen, kulttuurierojen tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • oman identiteetin rakentaminen ja vahvistaminen vieraassa kulttuurissa
 • sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen
 • omaan ympäristöön tutustuminen
 • terveellisten elämäntapojen ohjaaminen
 • harrastaminen ja keskustelut vertaisryhmissä, esim. liikuntaryhmä, kokkikerho, kielikerho

Huom. Palvelut on aina räätälöitävissä !