Perhetyön palvelut

Startti Lastensuojelupalvelut Oy tarjoaa perhetyötä sosiaali- ja terveydenhuollon erityis- ja peruspalveluihin sijoittuvana:

Tarkennettuja esimerkkejä Startin perhetyön sisällöistä:

 • lasten tilanteen ja vanhemmuuden arviointi
 • vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen
 • sosiaalisten verkostojen laajentaminen, syrjäytymisen ehkäisy
 • lapsen tai nuoren identiteetin ja itsetunnon kehittymisen tukeminen
 • vanhemmuuden tukeminen
 • lapsen koulutyön tukeminen
 • kodin arjen ja arkirutiinien hallinnan kehittäminen, arjessa selviytymisen vahvistaminen
 • elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen
 • ryhmä- ja harrastustoiminnan järjestäminen
 • psykososiaaliset tukikeskustelut
 • ammatillinen verkostotyö: sosiaalityöntekijä tai omatyöntekijä, neuvola, päiväkoti, koulu, terveysasema, Kela jne.

Tehostettu Perhetyö

Startin perhetyö on asiakaslähtöisesti ja tapauskohtaisesti räätälöityä suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä, joka voi koostua esimerkiksi kasvatus- ja neuvontatyön, terapeuttisten keskusteluiden sekä käytännön asioiden ohjaamisen yhdistelmästä. Työmme on selkeästi erotettavissa perhepalvelusta, perheavusta ja kodinhoitotyöstä. Perhetyömme on tietoista muutostyötä yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa.

Toimintamme perustuu joustavaan työskentelymalliin, jota sovelletaan perhekohtaisten tavoitteiden mukaan oikea-aikaisesti ja oikein mitoitetusti joko ehkäisevänä, korjaavana tai intensiivisenä perhetyönä. Oikein kohdennetulla ja tiiviillä palveluperiaatteella on mahdollista vaikuttaa myös yhtäaikaisesti ehkäisevällä, ylläpitävällä sekä korjaavalla tasolla.

Korostamme seuraavia periaatteita: osallistumisoikeus, arvostava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen sekä erilaisuuden tunnustaminen. Työmme taustateorioina vaikuttavat niin kasvatustieteen, sosiaalityön, sosiologian kuin sosiaalipsykologiankin näkökulmat.

Tarjoamme tehostettua perhetyötä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tehostettu perhetyö toteutetaan pitkäkestoisena ja intensiivisenä psykososiaaliseen ja arjen tukeen perustuvana työskentelyjaksona, jonka tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista tukea perheelle. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sen tarkoituksena on tukea perheen hyvinvointia. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen ja sen jäsenten voimavaroja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita arjen haastavissa tilanteissa.

Tehostettua perhetyötä toteutetaan perheen omissa toimintaympäristöissä. Työskentely voi
koskea koko perhettä tai sitä voidaan suunnata koskemaan erityisesti tiettyjä
perheenjäseniä. Perhetyötä toteuttaa työpari tai -ryhmä perheen yksilöllinen
tilanne huomioiden. Työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti
sisältäen yhteistyötä perheen verkoston kanssa.